Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

Hedefimiz
Malzeme bilimi ve teknolojileri alanında öncü, Türk Sanayii'nin teknolojik yeteneğinin arttırılmasına katkıda bulunan ve uluslararası alanda tanınan bir Araştırma-Geliştirme kurumu olmak.

Görevimiz
Malzeme bilimi ve teknolojileri alanında, dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, disiplinler arası bir yapı ve anlayışla, uygulamalı Ar-Ge projeleri gerçekleştirerek bilim, teknoloji ve yurt ekonomisine katkıda bulunmak.

Stratejik Amaçlarımız

 • Öncü ve önder konumda olmayı sürdürmek için bilimsel ve teknolojik altyapımızı sürekli geliştirmek,
 • Uluslararası tanınmışlığı sürdürmek ve geliştirmek için evrensel ölçüt ve nitelikte Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek,
 • Türk sanayiinin teknolojik yetenek ve rekabet gücünü artırmak için özel sektör ve KOBi'ler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen uygulamalı Ar-Ge projelerini yaygınlaştırmak,
 • Özel sektörün üstlenemeyeceği konu ve alanlarda kritik, öncelikli ve ulusal savunmaya yönelik araştırmalar yaparak teknoloji geliştirmek,
 • Çok disiplinli çalışma anlayışını sürdürerek ileri malzeme teknolojileri alanında yenilikçi ürünler ve süreçler geliştirmektir.

Yönetim Politikamız

Malzeme Enstitüsü, malzeme bilimi ve teknolojileri alanında; TÜBİTAK MAM’ın Yönetim Politikası doğrultusunda;

 • Yaratıcılığı geliştirerek; evrensel ölçüt ve nitelikte Ar-Ge projeleri gerçekleştiren, var olan uzmanlık alanlarında yenilikçi ürünler ve süreçler ile çok disiplinli çalışma anlayışıyla da yeni uzmanlık alanları ve teknolojileri geliştirme,
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, TS EN ISO 9001 Kalite ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standartlarının gerekliliklerini karşılayarak, sürekli artan düzey ve kalitede müşterilerine hizmet veren öncü, önder ve uluslararası tanınan enstitü olmayı sürdürme,

Malzeme Enstitüsü çalışanları;

 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetleri en üst kalitede, güvenilirlik, dürüstlük, yansızlık, gizlilik ve bilimsellik ışığında yürütme,
 • Çalışmaları sonucunda vardığı sonuçlara ve yönetimsel dürüstlüğü güveni sarsıcı her türlü etkinlikten uzak durma, müşterinin gizlilik taşıyan bilgi ve fikri hakların korunmasına özen gösterme,
 • Yönetim Sistemleri ve Politikalarını benimseme, öğrenme ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli çalışmaları yürütme,

Malzeme Enstitüsü Yönetimi;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyma,
 • Planlanan etkinlikler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini göz önüne alma, denetim yöntemlerini tanımlama,
 • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanma, geri kullanım ve dönüşümü destekleme,
 • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutma; zararlarını azaltma,
 • Kirliliği kaynağında önleyerek çalışma ortamını ve çevresel risklerini sürekli iyileştirme,
 • Çalışanlarının kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etki ile karşı karşıya kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlama,
 • Tüm Laboratuar çalışanlarının yönetim sistem belgelemesi ve yönetim politikasını benimsemesi, öğrenmesi ve işlerinde uygulaması için gerekli etkinlikleri gerçekleştirme,

yükümlülüğünü üstlenir.

Görev ve Sorumluluklarımız

Malzeme teknolojileri alanında;

 1. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri izleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri ve Türk Sanayii'nin gereksinimleri doğrultusunda değerlendirmek; öncelikli ve uzun dönemli araştırma-geliştirme çalışma alanlarını, konularını ve hedeflerini belirlemek.
 2. Araştırmacı yetiştirilmesini sağlamak için üniversitelere "yönlendirilmiş temel araştırma projeleri" vermek ve üniversitelerde verilen "yüksek lisans ve doktora tezleri"ni desteklemek; Enstitü'nün araştırmacı ve teknik destek personelini eğitmek; sanayi kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarının araştırıcı ve teknik personelinin eğitiminde yol gösterici ve yardımcı olmak.
 3. Enstitü'de araştırmacıların geliştirilmesi, bilgi birikiminin sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaşmak için; gereğinde üniversiteler, diğer araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ile gereğinde uluslararası düzeyde, kişisel ve kurumsal teknolojik işbirliği yaparak; "yönlendirilmiş temel araştırmalar" yapmak, özellikle Türkiye'de üretilemeyen stratejik ya da ekonomik önemde malzemelerin tanımlanması, üretilmesinin sağlanması ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik "uygulamalı araştırma" ve "deneysel geliştirme" çalışmaları yapmak.
 4. Enstitünün çalışma alanına giren konularda TÜBİTAK Mevzuatı'na uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans, kurs ve yaz okulları gibi toplantılar düzenlemek.
 5. Bilgi birikimini, araştırma-geliştirme sonuçlarını; ulusal ve uluslararası yayınlarda yayımlayarak, etkinliklerde sunarak; duyurmak.
 6. Türk Sanayi'nin teknolojik sorunlarının çözümüne yönelik başvuru odağı olmak, bilgi birikimi ve araştırma-geliştirme sonuçları ile ilgili Türk Sanayi'ni bilgilendirmek bunun için öncelikle sanayici örgütleri işbirliği ile olmak üzere, sanayi kuruluşlarına, tanıtım ve eğitim programlarını gerçekleştirmek, gereğinde bu kuruluşlara giderek sorunlarını yerinde belirlemek.
 7. Bilgi birikimini, araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak, ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürmek için sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları, gereğinde üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı araştırma kurumları ile birlikte sözleşmeli projeler yapmak, uluslararası araştırma projeleri önermek ve bu tür projelere katılmak.
 8. Kendi araştırma-geliştirme çalışmaları yanı sıra diğer araştırma ve eğitim kurumlarında gerçekleştirilemeyen ileri uzmanlık gerektiren teknik destek hizmetleri için zorunlu olan araç, gereç, donanım, sistem ve gerekli altyapıyı saptamak, önceliklere göre bütçesini sağlayarak satın almak, kurmak, çalıştırmak; ülke araştırıcılarına, üniversitelere, diğer araştırma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına teknik destek hizmetleri vermek.
 9. Gereğinde deneme üretimi işlikleri kurmak, çalıştırmak ve Türkiye'de üretilemeyen katma değeri yüksek ürünlerin sınırlı üretimini yapmak.
 10. Türk Sanayi'ne yurt dışından teknoloji alımı, uyarlanması ileri teknolojilerin daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması., kalite standartlarına uyum sağlanması için bilimsel ve teknik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek.
 11. MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.